POLITYKA POUFNOŚCI I REKLAMACJAPOLITYKA PRYWATNOŚCI

Centrum Szkoleniowo-Doradcze AGRAMON s.c.  działa w zakresie szkoleń mając na uwadze uprzywilejowany dostęp do informacji niezbędnych do całościowego procesu szkoleniowego dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność informacji uzyskiwanych podczas realizacji działalności szkoleniowej na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej.

Naszym celem jest zachowanie poufności uzyskiwanych informacji.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

Personel zna i stosuje politykę poufności. Kierownictwo deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni niezbędne środki, aby powyższa polityka poufności była realizowana.

**************************************************************************************************************************************

PROCEDURA REKLAMACYJNA - CENTRUM SZKOLENIOWO- DORADCZE AGRAMON s.c.
 
1. Reklamację dotyczącą kursu lub szkolenia należy składać do 7 dni od ukończenia kursu/szkolenia, faksem, pocztą elektroniczną lub na piśmie do dyrektora Ośrodka Szkoleniowego

2. Reklamacja powinna  zawierać: nazwę szkolenia/kursu, datę rozpoczęcia i zakończenia, dane osoby składającej reklamację, treść reklamacji (powód reklamacji), ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji

3. Reklamacji podlega:
-  niewykonanie usługi szkoleniowej w ustalonym terminie
-  częściowe wykonanie usługi szkoleniowej powstałe z winy Ośrodka Szkoleniowego
-  niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej

4. Po złożeniu reklamacji Ośrodek Szkoleniowy ma 2 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Następnym etapem jest skuteczne poinformowanie (mailowo, faksem, telefonicznie lub listownie) uczestnika kursu o decyzji Ośrodka Szkoleniowego w sprawie reklamacji.

5. W przypadku uznania roszczeń słuchacza, Ośrodek Szkoleniowy zobowiązuje się do ponownego przeprowadzenia szkolenia, którego dotyczy reklamacja na własny koszt.

6. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej  pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający) składający reklamację.

7. Klient ma prawo do odwołania od decyzji Ośrodka w terminie 7 dni. Odwołania należy dokonać w formie pisemnej.